dijous, 28 de febrer de 2008

El DNI (2)

Després d'haver explicat d'on prové la lletra del número del DNI, ara desvetllarem el secret més ben guardat d'aquest document d'identificació (òbviament, si el sé jo, no és gaire secret, però normalment és una cosa que es desconeix). Es tracta de tots els números que trobem a la part de darrere del DNI, en tres files de signes, números i lletres aparentment incomprensibles.

Comencem pel principi, primera línia: ens apareix ID (identificació), ESP (Espanya) i aleshores el nostre número de DNI amb la lletra corresponent i un número de control (trobarem fins a 4 números de control). Aquest primer número surt de multiplicar cada xifra del DNI, per 7, 3 i 1, consecutivament. La lletra es convertirà en un número que també es multiplicarà. La lletra es transformarà en un número, seguint la següent assignació: (A->0, B->1, C->2, ..., Z->25).

Un exemple amb l'operació que farem: el DNI nº45823104C. La C es convertirà en un 2. Per tant, ens quedarà el nombre 4,5,8,2,3,1,0,4,2 (si el número que ha substituit la lletra té dues xifres no el separarem en dos números diferents). Ara multiplicarem cada número per 7, 3 i 1 de la següent forma: 4x7+5x3+8x1+2x7+3x3+1x1+0x7+4x3+2x1 = 89. D'aquest 89 només ens interessa les unitats, és a dir, el "9". Aquest és el número de control.

A la segona línia, ens apareix la nostra data de naixement (AAMMDD) i un altre número de control. Aquest es calcula de la mateixa manera que l'anterior, però amb la data de naixement. A continuació hi ha una lletra que indica el sexe (M/F) i la data de caducitat del nostre carnet (AAMMDD), amb un altre dígit de control, que també es calcula de la mateixa manera que els anteriors, però amb la data de caducitat. Ara torna a haver la "nacionalitat" i al final de la línia el mite: aquesta xifra no és el nombre de persones que es diuen igual que tu, sinó que també és una xifra de control! Aquesta és més llarga de calcular però igual de fàcil que les altres. Es tracta de multiplicar per 7, 3 i 1 (com abans) el número format per el DNI (i el número que representa la lletra), el dígit de control 1, la data de naixement, el número de control 2, la data de caducitat i el número de control 3. Així obtindrem l'últim número de control.

I per últim, l'última línia... bé, aquesta sí que és un misteri!

Proveu-ho!